Kamis, 20 Juli 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Sihata bima uha bima huda hai jihara kise vi'akati de khatare de pure jam usa de hise nu kavara karada hai jisa nala dakatari kharace hude hana, jisa nala bahuta sare lokam de khatare nu phaila'i'a janda hai. Jokhama pula upara sihata dekhabhala ate sihata pranali de kharaci'am de samuce ḵẖatare da adaza laga ke, ika bimakarata niyamita vita sabadhi dhan ca vikasita kara sakada hai, jivem ki masika primi'ama jam pairola taikasa, bime vica dase ga'e sihata sabhala labham la'i bhugatana karana la'i paise pradana karana la'i samajhauta iha labha kise kendari adare du'ara cala'i'a janda hai jivem ki sarakari ejasi, niji vapara jam na-labha vali sasatha. Amarika de hailatha isorainsa aisosi'esana de anusara, sihata bime di paribhasa"bimari jam sata de natije vajom labham de bhugatana la'i muha'i'a karadi hai, isa vica dasi'a gi'a hai. Isa vica hadase, dakatari kharace, apahajata, jam duraghatana vica mauta hona ate nukasana la'i bima samala hai" (pana 225). Ika sihata bima palisi ika bima pradata (udaharana la'i ika bima kapani jam ika sarakara) ate ika vi'akati jam usa de/ usa da sapansara (udaharana la'i ika niyokata jam ika samuda'ika sagathana) vicakara ikararanama hai. Kauni'ala inaso'arainsa de mamale vica ikararaname nu navi'a'una yoga (jivem ki salana, mahinavara) jam jivana bhara la'i ja sakada hai, jam kaumi yojanavam de mamale vica sare nagarikam la'i zaruri ho sakada hai.

Sihata dekha-rekha de kharace di kisama ate matara jo ki sihata bima pradata du'ara kavara kiti javegi, ika maimbara samajhauta jam pra'iveta bima la'i"kavara kavareja da sabuta", jam janataka bima la'i kaumi sihata niti vica likhata rupa vica dita gi'a hai. Ika hailatha inasorainsa palisi (yu aisa sapasata) hai jo kise rozagaradata du'ara sapansarada savai-phadida irisa yojana du'ara muha'i'a kiti jandi hai. Kapani ama taura te isatihara didi hai ki uhanam kola vadi bima kapani'am vicom ika hai. Para, ika ERISA mamale vica, uha bima kapani"bime de kama vica hisa nahim laindi", uha isa nu prabadhita karade hana isa la'i, ERISA di'am yojanavam raja de kanunam de adhina nahim hana ERISA di'am yojana'am nu amariki diparatamenta afa lebara (USDOL) de adhikara khetara de tahita saghi kanuna du'ara niyatrita kita janda hai. Khasa labha jam kavareja de verave sakhepa palaina varanana (aisa pi di) vica milade hana. Ika apila bima kapani du'ara, phira malaka de yojana Fiduciary nu jana cahida hai je aje vi lorindi hai, tam airisa di palana di samikhi'a la'i phidasi de phaisale nu USDOL te li'a'i'a ja sakada hai, ate phera phaidarala adalata vica ika mukadama da'ira kara sakada hai. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah