Rabu, 02 Agustus 2017

Wisata Di Singapura Tempatwisatabizid

Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Sentrala bijanesa distrikta elakara kachakachi eka phloritane singapurera garba, meriliyana parka. Yakhana apani Merlion parka ebam eka Fullerton era asapasa madhye achena, a'ikana pratika, eta singapurera garba hisabe ganya a'uta misa kara kathina. 28 Phuta umcute damriye thaka bara me'iliyanera murtiti sinhera matha ebam ekati machera deha dharana kare ebam ekati macha dharara grama hisebe saharera nicu utsera pratinidhitba kare. Ekhane theke, apani marina be era uttejanapurna drsya upabhoga karate parena.

Bayumandaliya Bayfront setu pasapasi, benjamina Sheares setu pase abasthita bisbera prathama dabala heliksa setu,. Singapurera parabarti lyandamarka ha'oyara jan'ya seta karuna, e'i sthapatyika anan'ya pathacari setu hacche bisbera prathama dabala heliksa setu. Ekati di'ena'e kathamora anurupa, setu singapura ska'ila'ina ebam Marina Bay madhye sancalita ibhentera mahana drsya upabhogera jan'ya puro dairghya jure pamcati dekhara plyatapharma. Setura upara theke apani singapurera ska'in'ya'inera bhayankara pyanoramika drstibhangiguli kyapacara karate parena ebam dekha yaya ye e'i plyatapharmagulira madhye ekati marina be e ghatana ghatache.

Singapura disakabhari sentare 510 ti ucca jurasam, singapurera 638365 e ekati adbhuta akarsana rayeche. Singapura disakabhari sentare singapurera ut'thanera galpa ebam anan'ya'singapura abhijnata'-era galpa ekati intarektibha ebam akarsaniya upaya. Kendra ekati eksadi thiyetara boasts ekati 4D simulesana rides baisistya. IWERKS thiyetara ekati pamcamadhyama ucca sinema pardara boasts. Krasaphayara pe'intablela enarjite paketabalasa guli chure marara romanca bhoga karate bhulabena na. Thrilim yoga kara haya bharcuyala sutim gyalari ebam sankata simulesana thiyetara. Singapura disakabhari sentare geta'oye pradarsani ekati sangita bhidi'ote singapurera itihasake upasthapana kare. Ana ​​dya riplesa ripotara apanake bradakasta sambadikatara romanca bhoga karara suyoga deya.

Singapurera singapure pratimasankranta ryaphelasa'lyandim sa'ita; puratana sansada lene, singapura, singapura (da'unata'una kora) sese. Raphelasa'lyandim sa'ita singapurera ekati aitihasika sthana. Eta bisbasa kara haya ye e'i jayagati yekhane syara thamasa stamaphorda binlli ryaphelasa 29 se januyari, 1819 tarikhe abatarana karena. Syara thamasa stamaphorda binli ryaphelasa singapurera pratisthata hisabe paricita. Singapurera pratisthata hisabe bibecita byaktira prati srad'dha janate e'i sa'ite syara ryaphelasera ekati sundara palimarabara murti rayeche. Raphelasa lyandim sa'ita theke, apani singapurera pyanoramika drstibhangi upabhoga karate parena ebam nijera jan'ya singapurera purano aupanibesika bhabana ebam natuna akasa-skrapara madhye parthakya dekhate parena. Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid